1978?den bu yana fren sistemleri konusunda hizmet veren aydemir oto m??terilerinin de?erlerini hep ?n planda tutmay? bilmi?tir.
        Firmam?z hizmette m?kemmeliyeti hedef olarak almaktad?r; Avrupa Birli?inde fren ile ilgili kullan?lan t?m teknik alet ve ekipmanlar firmam?zda kullan?lmaktad?r. Fren konusundaki geli?meler takip edilmekte ve personelimize periyodik olarak gerekli e?itimler verilmektedir.
        M??teri odakl? yenilik?i ?r?n ve hizmetleri, yayg?n hizmet a?? ve g??l? teknolojik yap?s?yla Aydemir oto, T?rkiye'nin en iyi fren servislerinden olma ?zelli?ini devaml? korumaktad?r.
?irketimizi m??terilerine yakla?t?ran misyonumuzu tamamlayan kalite anlay???m?z;
Hizmet verirken kaliteden ?d?n vermeyen hizmet vermek,
M??terilere hizmet kalitesi ile birlikte de?erlendirildi?inde rekabet?i ?r?nler sunmak,
Sat?? ?ncesi ve sonras? hizmette h?zl? olmak,
Daima ula??labilir olmak.
M??teri memnuniyetini ?n planda tutan;

Mutlak M??teri Memnuniyeti anlay???m?z ?????nda m??terilerimizin ald?klar? ?r?nleri kullan?rken de memnun kalmalar? bizim i?in ?ok ?nemlidir. ?r?nlerimizde vaat etti?imiz kalitenin ve ?zelliklerin garant?r?y?zd?r. T?ketici haklar?n? her ?eyin ?zerinde tutar?z. Bizim i?in m??teriler daima hakl?d?r.


Web Tasar?m & Hosting : ye?ilbeyaz